Greenwood Kemer Resort Greenwood Suites Resort
444 88 07

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu Bilgisi

Bu metin, Ceylan İşletme Petrol Turizm Yat. Nak. Gıda İçecek San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işletmemizde tatil hizmeti alan müşterilerimizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, veri sahibinin (Hizmet alan müşteri) ve veri sorumlusunun (Ceylan İşletme Petrol Turizm Yat. Nak. Gıda İçecek San. ve Tic. A.Ş.) hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Yurt içi ve yurt dışı acente ve tur operatörleri ile yapılan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal mercilerin (Emniyet, Kişisel Verileri Koruma Kurulu vb.), sektör birliklerinin (Tursab, ATSO, TUROB, TUROFED, vb.) isteklerini ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gerekliliklerini karşılamak, sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış-pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, analiz-profilleme yapmak, kampanyalarımız ve talepleriniz hakkında sizi(çağrı merkezi 444 88 07,elektronik posta,posta,SMS ve MMS araçları ile) bilgilendirmek, orta-uzun vade ticari stratejilerimizi belirlemek amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Siz ve sizinle birlikte konaklayan kişilerin Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Doğum Tarihi bilgileri ile sizin Meslek, Medeni Hal, Evlilik Tarihi, GSM Numarası, Kişisel E Posta Adresi, Adres bilgileriniz, özel sağlık durum bilgileri (özürlülük, kalıcı ve geçici hastalık vb) ile konaklamaya dair doldurduğunuz anketler ve formlar, yazılı, sözlü ya da sosyal medya / tesis değerlendirme sitelerinde paylaşarak alenileştirdiğiniz yorum, talep ve şikayetler, aktiviteler kapsamında ilettiğiniz ve / veya tarafımızca sağlanan fotoğraf ve video kayıtları, otomatik arama makineleri, çerezler vasıtası ile veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan veriler, sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin sizin onlara vermiş olduğunuz izne dayalı olarak tarafımıza paylaştıkları bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçlarına ilişkin bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılara dair veriler.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler 5 yıl boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır. Yasal zorunluluk gereği temin ettiğimiz Pasaport ve Kimlik belgesi tarama görüntüleri ile araç plaka bilginiz ise otelimizden ayrılışınızdan 24 saat sonra kullanılan program tarafından silinecektir.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz,yazılı,sözlü,görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile yurt içi ve yurt dışı acenteler, tur operatörleri, diğer üçüncü taraflar ve siz veri sahibinden alınmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

İşlenen kişisel veriler; yasal talepler, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi için, yerel emniyet teşkilatı, mahkemeler, sözleme imzalanan yurt için-yurt dışı operatörler, acenteler, sektör birlikleri ( Tursab, ATSO, TUROB, TUROFED, vb. ) ve iştiraki Ceylaner Turizm Mad. İnş.İnş.Malz.Taş.Tar.Can.Hayv.Bil.ve Yaz.Tic.San.A.Ş. ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafaza için teknik ve fiili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kişisel bilgiler, iş veya hizmet sözleşmesinin ifası için gerekli kişisel bilgiler ile KVKK ve ilişkili diğer kanunlarda belirtilen hususların yerine getirilmesi için gerekli kişisel bilgiler, kanun kapsamında belirtilen istisnalara tabi olarak açık rıza alınmasa dahi işlenebilir.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi olarak, 6698 KVKK 11.Madde uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa düzenlemenin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa silme veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Talep ve Başvuru

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik talep ve şikayetlerinizi tebligat@sherwoodhotels.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek, 0242 352 27 55 telefonu arayarak, Kemerağzı Mah. Tesisler Cad. No.364/1 Aksu-Antalya adresine posta ile dilekçe göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Talep ettiğiniz işlemler, bilgilendirmeler ve diğer sorumluluklarımızı yerine getirmek için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bizden kargo ile gönderilmesini talep edeceğiniz belgeler vd. için oluşabilecek kargo masrafını talep etme hakkımız saklıdır.

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin işlenmesine yönelik yukarıda belirtilen bilgileri okudum ve anladım. Bu çerçevede, kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Tarih: ......./........../20..