Greenwood Kemer Resort Greenwood Suites Resort
444 88 07

Çocuk Haklarının Korunması Politikası

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul etmektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanımaktadır. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlamaktadır.

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı göstermektedir. Ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı göstermektedir. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.

Greenwood Resorts &Hotels, hiçbir çocuğun özel yaşantısına aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamayacağının, çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı olduğunun bilincindedir.

Greenwood Resorts &Hotels, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul etmektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, farklı soya, dine ve dile dayalı bir azınlığa mensup olan misafir veya işletmemiz dışından her çocuğun, ait olduğu azınlılık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamayacağını özümsemektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkını tanımaktadır. Çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanımakta ve özendirmekte ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik etmektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul etmektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, çocukların uluslar arası anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel nitelikler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.

Greenwood Resorts &Hotels, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi vermektedir. Bu amaçla; çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını, çocukların fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini, çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi almaktadır.

Greenwood Resorts &Hotels, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri almaktadır.

Greenwood Resorts & Hotels, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka türlü sömürü”ye karşı çocuğu korumaktadır.

Greenwood Resorts & Hotels, hiçbir çocuğun, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamayacağını benimsemektedir.

Greenwood Resorts &Hotels, çocukların ve çocuk haklarının korunması politikasını her personele ilk oryantasyon eğitiminde ve periyodik eğitimlerde çocuk istismarı ile karşılaşıldığında kurum yöneticisine ve ilgili İl emniyet görevlilerine haber verilmesi gerektiğini anlatarak kurum kültürünün bir parçası haline getirmektedir.